MAPA WYDATKÓW PAŃSTWA 2013

PROJEKT PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE |
Karol Jaglinski, Paweł Lewandowski
KOORDYNATOR PROJEKTU | Marcin Chludziński
GRAFIKA | Janek Mońka

Na Mapie Wydatków Państwa zostały skonsolidowane wydatki budżetu państwa, samorządów, funduszy ubezpieczeń społecznych, funduszy celowych, agencji i innych instytucji o charakterze publicznym, zrealizowane w 2013 roku. W zestawieniu pominięto największe transfery wewnątrz sektora publicznego oraz wydatki finansowane ze środków europejskich. Dane pochodzą z MF, NIK oraz z wymienionych na mapie instytucji. Prezentowane kwoty wydatków na obronność i bezpieczeństwo są pomniejszone o wydatki na emerytury mundurowe, które dodano do wydatków na renty i emerytury.

mapa wydatkow 2013 2A0 fin_druk

Więcej informacji na stronie: www.mapawydatkow.pl

Źródłem danych makroekonomicznych dotyczących sektora publicznego w 2013 r. są sprawozdania z wykonania budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Mapa Wydatków Państwa jest projektem Fundacji Republikańskiej przygotowanym we wrześniu 2014 roku.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.